Obowiązek informacyjny

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest przedsiębiorstwo: HTTPS Sp. z o.o. zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 778-145-05-22, KRS: 0000292597 z siedzibą ul. Jakuba Wujka 15/17, 61-581 Poznań, zwane dalej Spółką lub Administratorem. Dane kontaktowe: +48 (61) 666 11 00, [email protected]
  2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez Panią /Pana dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych w celu umożliwienia przekazania informacji handlowych w tym oferty Spółki i nawiązania potencjalnej współpracy w zakresie oferowanych przez spółkę usług Dane osobowe będą dodatkowo przetwarzane przez Spółkę w celu umożliwienia Spółce wywiązywania się z obowiązków wynikających z przedkładanych przez osoby, których dane dotyczą, żądań związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych. W tym wypadku podstawą do przetwarzania danych są obowiązki prawne ciążące na Administratorze.
  3. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie uprawnionym pracownikom i współpracownikom Administratora. W zakresie całego procesu przetwarzania powierzonych danych zostały wdrożone i są stosowane zabezpieczenia zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa tych danych.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez nas zgodnie z udzieloną nam zgodą tj. do momentu wycofania tej zgody. W przypadku wycofania zgody przetwarzanie danych osobowych zostanie ograniczone wyłącznie do ich przechowywania w ograniczonym zakresie w celu zapewnienia, że Państwa prawa w tym w szczególności do wycofania zgody i prawo do bycia zapomnianym będą przez nas bezwzględnie respektowane.
  5. Dane osobowe będą udostępniane zewnętrznym usługodawcom, z których usług korzystamy lub z którymi współpracujemy, takim jak dostawcy usług hostingowych z których serwerów korzystamy. Odbiorcy danych otrzymują ograniczony dostęp do Danych Osobowych w zakresie i na uzasadnionych podstawach niezbędnych do realizacji usług, na potrzeby których z nimi współpracujemy. Odbiorcy danych na mocy przepisów prawa oraz podpisanej umowy są zobowiązani do zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa przekazywanych im danych osobowych
  6. Informujemy, że w związku z faktem przetwarzania przez nas danych osobowych osobom, których dane dotyczą przysługują, na każdym etapie przetwarzania danych, następujące prawa: (i) prawo dostępu do danych oraz informacji dotyczących celu i zakresu ich przetwarzania; (ii) prawo do sprostowania danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia; (iii) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) oraz sprzeciwu przetwarzania danych osobowych, pod warunkiem, że nie istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności; (iv) prawo do wycofania zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; (v) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych)
  7. W przypadku uwag lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu na podane powyżej dane kontaktowe. W przypadku woli skorzystania z praw proszę o ich przekazanie do: HTTPS Sp. z o.o. drogą e-mailową na adres: [email protected] lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: ul. Jakuba Wujka 15/17, 61-581 Poznań z dopiskiem: Dane Osobowe.